Nyhedsbrev februar 2024


Nyhedsbrev som pdf

Bilag:
Revideret årsregnskab 2023
Revideret regnskab for 2024

Antenneforeningen Rønege eksisterer ikke længere
Som du forhåbentlig allerede ved, så eksisterer Antenneforeningen Rønege ikke længere. Likvidationsudvalget har gennemført beslutningen fra den seneste ekstraordinære generalforsamling, og med dette sidste nyhedsbrev vil vi – i overensstemmelse med den vedtagne beslutning – kort redegøre for de sidste aktiviteter vi har gennemført.

Berigtigelse af aftalen med Skanderborg Antenneforening
Vi har den 5. januar 2024 gensidigt underskrevet det såkaldte ”fuldbyrdelsesmemorandum”, hvorefter alle Antenneforeningen Røneges aktiver (kabelnettet og medlemsskaren) formelt er overdraget til Skanderborg Antenneforening.

Afslutning af årsregnskabet for 2023, og opgørelse af overskuddet samt dokumentation for placeringen heraf
Vedhæftet dette nyhedsbrev findes en kopi af det reviderede årsregnskab for 2023, inklusive kassererens kommentarer hertil. Ud over dette findes en resultatopgørelse samt oversigt over posteringer i januar 2024, idet der som annonceret tidligere er poster som først kunne afsluttes efter regnskabsårets udløb. Den resterende kasse/bankindestående på kr. 21.498,21 er doneret til Kræftens Bekæmpelse i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning.

Alle de andre ting
Foreningens CVR-nummer er lukket ned via Erhvervsstyrelsen, og vi har ligeledes lukket foreningens bankkonto, betalingskortet er klippet, den digitale postkasse er lukket, og vi har lukket alle løbende abonnementer på IT-licenser, foreningsmedlemsskaber m.v. Vi har dog fortsat foreningens hjemmeside tilgængelig, den lukkes ned med udgangen af juni måned (den var forudbetalt for et år). Vi påtænker ikke at gennemføre opdateringer heraf, bortset fra de dokumenter der normalt foreligger (er sket).

Tilbage er blot …
At takke Skanderborg Antenneforening, både bestyrelsen og den daglige ledelse, for et godt forløb omkring sammenlægningen. Yderligere vil jeg benytte lejligheden til at takke YouSee for konstruktivt samarbejde under hele forhandlingsforløbet. Mest vil jeg dog takke bestyrelsens øvrige medlemmer for den vedholdende indsats for at løse alle de udfordringer der er opstået undervejs. Vi har i fællesskab forsøgt at stille jer som medlemmer bedst muligt, og det ser ud til at vi er landet et rigtig godt sted.

På vegne af Likvidationsudvalget
Jan Krogh Jensen


Kasserer: Niels Berg, hinnerup@nielsberg.dk, 22403340
Sekretær: Mogens Priess-Sørensen, mogens@priess.it, 28835618
Formand: Jan Krogh Jensen, jan@kroghjensen.dk, 25247687

Informationer fra Skanderborg Antenneforening


12. december 2023

Informationsmateriale: Brochure | YouSee Internet særaftale |Vedtægter

Kære kommende medlem af Skanderborg Antenneforening

Vi nærmer os med hastige skridt nytår, hvor RønEge Antenneforening bliver en integreret del af Skanderborg Antenneforening. I den forbindelse vil vi hermed byde Jer alle velkommen og henvise til vores hjemmeside: www.skantenne.dk, hvor I altid kan finde alle relevante oplysninger og priser.

Om ca. 14 dage udsender vi næste års første kvartalsopkrævning på både mail og via brev, så vi er helt sikre på, at vi når ud til Jer alle (Den skal naturligvis kun betales én gang 😊). Og den kan I, med fordel, tilmelde til betalingsservice, som i dag ikke koster vores medlemmer noget gebyr, og på den måde slippe for et opkrævningsgebyr fremover.

Alle eksisterende YouSee internet kunder med 200 og 1000 Mbit. vil pr. 01.01.2024 blive flyttet over på Skanderborg Antenneforenings priser/hastigheder. YouSee kunder der i dag har en 300 Mbit, skal med stor sandsynlighed selv gøre noget aktivt, hvis de ønsker at flytte deres produkt over den nye pris.

Til medlemmer der i dag IKKE har internet hos YouSee, kan vi samtidig oplyse, at de pt. kører en kampagne, hvor de tilbyder nye internet kunder de 2 første måneders internet uden beregning ved nytegning inden den 17.12.2023. (Kan bl.a. bestilles i Storcenter Nord butikken)

Da vi har modtaget jeres kontaktdata fra RønEge´s bestyrelse, vil gerne opfordre Jer til at kontrollere om jeres oplysninger stemmer på vores selvbetjening. (Login foregår med kundenummer og engangskode, der fremgår på den 1. opkrævning)

Sammenlægningen mellem de to foreninger kræver også lidt fysisk arbejde (på fordelingsvejen Rønvangen) samt en kortvarig afbrydelse af signalforsyningen – hvilket vi selvfølgelig beklager. Vi vil informere nærmere om dette arbejde, og oplyse præcist hvornår der afbrydes for signalforsyningen på vores hjemmeside, FB samt direkte til jer pr. mail, når vi ved mere.

I forbindelse med sammenlægningen af foreningerne har vi gjort os nogle overvejelser omkring vores navn, idet vi ikke længere finder det naturligt at hedde Skanderborg Antenneforening, da vi nu stækker os langt ud over kommunegrænserne. Vi vil informere mere om dette på vores ordinære Generalforsamling den 28.02.2024.

Har I uddybende spørgsmål til sammenlægningen, vores produkter og tilbud eller andet i forhold til, hvordan foreningen fungerer, er I altid velkomne til at skrive eller ringe til foreningens kontor på: kontoret@skantenne.dk eller på tlf.: 86 52 17 11. Vi har åben mandag – onsdag fra kl. 10.00 – 13.00 og torsdag fra kl. 10.00 – 17.00.

Vi ser frem til at servicere Jer. Og hører meget gerne fra jer, hvis der er spørgsmål.

Glædelig jul ønskes I fra

Kontoret / Skanderborg Antenneforening
Adelgade 48, 8660 Skanderborg

Nyhedsbrev novembere 2023


Status på nedlukning af antenneforeningen
Som det blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 29. august 2023, så har likvidationsudvalget arbejdet målrettet på at indgå en aftale om sammenslutning med Skanderborg Antenneforening. Denne aftale er nu underskrevet af begge parter.

Teknisk overgang
Da Skanderborg Antenneforening i skrivende stund fortsat er i gang med at forhandle leveranceaftale med udbydere, ved vi endnu ikke hvordan den tekniske overgang kommer til at forløbe. Overdragelsesaftalen er udformet således at i som medlemmer indtræder på samme vilkår som medlemmerne af Skanderborg Antenneforening, dog med nogle særlige fordele i forbindelse med overdragelsen – så vi er ikke bekymret for hvordan dette måtte komme til at forløbe.

Skanderborg Antenneforening vil henvende sig til os, så vi derfra bliver informeret om det videre forløb – når der er en veldefineret plan for forløbet. Vi kan dog allerede nu forvente, at der ikke sker en teknisk sammenlægning inden årets udgang – dette vil formentlig ske i løbet af 1. kvartal 2024. Derved undgår vi også forstyrrelser i leverancerne omkring jul og nytår, idet i vil fortsætte med jeres eksisterende pakker.

Administrativ overgang
Den administrative overgang til Skanderborg Antenneforening er i fuld gang og forskellige aftaler er allerede overdraget, herunder forsikring, el-leverance aftale m.v. Vi oplever at Skanderborg Antenneforening på dette område er helt og aldeles klar til at tage os om bord.

Særligt om Internet over antennenetværket
Som tidligere forklaret, lukkes netværket fra 31/12 for andre internetudbydere end YouSee. Det skyldes at Skanderborg Antenneforening har en særlig aftale med YouSee om leverance af Internet på yderst favorable vilkår. Det er selvfølgelig noget bøvl hvis du i dag har anden udbyder. Vi vil opfordre dig til tage en snak med Skanderborg Antenneforening om dine muligheder. Du kan nå dem her: https://skantenne.dk/docx/kontakt/ – telefon 86521711 eller mail: kontoret@skantenne.dk

Herfra
Fra nu vil vi koncentrere os om at få afsluttet alle tilbageværende udeståender, og sikre at vi kan gennemføre nedlukningen af Antenneforeningen Rønege i overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutningen. I den forbindelse forventer vi at udsende slutopgørelsen så hurtigt som vi kan få de sidste ting omkring moms-refusion afklaret. Slutopgørelsen underskrives af revisor, og vi vedlægger dokumentation for anvendelse af eventuelle overskydende midler. Vi håber på at kunne gøre dette i løbet af januar/februar 2024.

Venlig hilsen

Likvidationsudvalget

Kasserer: Niels Berg, hinnerup@nielsberg.dk, 22403340
Sekretær: Mogens Priess-Sørensen, mogens@priess.it, 28835618
Formand: Jan Krogh Jensen, jan@kroghjensen.dk, 25247687

Nyhedsbrev juni 2023


Notifikation
I henhold til vedtægternes §28 Stk. 3 pkt. B skal vi hermed informere medlemmerne om den vedtagne beslutning om at afvikle foreningen iht. vedtægterne. Medlemmer, som måtte have dokumenterede krav mod foreningen anmodes om at fremsætte disse senest den 15. juli 2023. De dokumenterede krav formidles til foreningen på info@roenege.dk


Nyhedsbrev juni 2023

Nyhedsbrevet kan hentes som pdf her…

Sommerferie-status på nedlukning af antenneforeningen

Vi synes lige det er på sin plads at give jer en kort status på nedlukningsplanerne her inden sommerferien.

Som tidligere indikeret arbejder vi med to mulige løsninger:

  1. ”Salg” af infrastrukturen (kabelnet m.v.) til en operatør
  2. Sammenlægning med en anden antenneforening

Vi er nu så langt i forløbet, at der er etableret kontakt med en potentiel sammenlægningspartner, og den indledende kontakt og efterfølgende afklaringer har vist, at der er gensidig interesse og grundlag for at arbejde videre med den mulighed. Der er identificeret nogle punkter som kræver nærmere afklaring, og vi er i en god dialog om dette.

Vi har fortsat mulighed A som noget vi med stor sikkerhed kan falde tilbage på – det er imidlertid forventningen at en mulig sammenlægning (mulighed B) vil stille medlemmerne betragteligt bedre i form af gode priser og en rimelig uforandret løsning, så den mulighed får naturligvis mest fokus.

Som det ser ud lige nu, holder vores tidsplan (planlagt 2. ekstraordinære generalforsamling afholdes den 29. august), og det ser ud til at vi også i bestyrelsen kan holde sommerferie. Og med den konstatering vil vi ønske alle medlemmerne en dejlig dansk sommerferie, hvor der forhåbentlig også bliver mulighed for at komme ud fra fjernsynsstuen og nyde det gode danske sommervejr!

Venlig hilsen
Bestyrelsen


Kasserer: Niels Berg, hinnerup@nielsberg.dk, 22403340
Sekretær: Mogens Priess-Sørensen, mogens@priess.it, 28835618
Formand: Jan Krogh Jensen, jan@kroghjensen.dk, 25247687

Nyhedsbrev maj 2023


Notifikation
I henhold til vedtægternes §28 Stk. 3 pkt. B skal vi hermed informere medlemmerne om den vedtagne beslutning om at afvikle foreningen iht. vedtægterne. Medlemmer, som måtte have dokumenterede krav mod foreningen anmodes om at fremsætte disse senest den 15. juli 2023. De dokumenterede krav formidles til foreningen på info@roenege.dkPlan for nedlukning af antenneforeningen
På baggrund af den ekstraordinære generalforsamlings beslutning om at igangsætte nedlukning af foreningen iht. vedtægterne, skal vi hermed kort informere om den plan vi har lagt for processen:

Inden 15. maj: Alle interessenter, herunder medlemmer (se ovenfor) anmodes om at fremsende dokumenterede krav mod foreningen inden for en frist af 3 måneder. Vi indrykker snarest en tilsvarende, simpel annonce i Lokalavisen Favrskov.

Nu -> sommerferien: Bestyrelsen varetager foreningens drift iht. seneste ordinære generalforsamling, og iværksætter en undersøgelse af de muligheder der ligger for at afhænde foreningens aktiver til interesserede parter, enten i form af et ”salg” af infrastrukturen (kabelnet m.v.) eller i form af en sammenlægning med en anden antennef

Tirsdag, den 29. August: Anden ekstraordinære generalforsamling, hvor bestyrelsens forslag til afvikling af foreningen fremsættes til beslutning. Datoen er foreløbig, og vil afhænge af de pågående forhandlinger. Særskilt indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling fremsendes iht. de i vedtægterne anførte frister.

Medio December: Foreningens sidste reviderede årsregnskab, herunder resultatopgørelse og dokumentation for disposition af kassebeholdning fremsendes til medlemmerne til orientering.

Venlig hilsen
Bestyrelsen


Kasserer: Niels Berg, hinnerup@nielsberg.dk, 22403340
Sekretær: Mogens Priess-Sørensen, mogens@priess.it, 28835618
Formand: Jan Krogh Jensen, jan@kroghjensen.dk, 25247687

Opdatering efter nyhedsbrev Okt 2021

Vi har nu fået samlet de vigtigste ændringer i pakkesammensætningen, som træder i kraft den 1. januar 2022.

Du kan læse vores opsummering her: http://www.roenege.dk/wp-content/uploads/2021/10/Nyhedsbrev-oktober-2021-opfølgning-på-kanalændringer.pdf

Kanaloversigten som den tager sig ude efter den 1. januar kan du finde her: http://www.roenege.dk/wp-content/uploads/2021/10/Antenneforeningen-YouSee-2022-Kanaloversigt.pdf